VrstvenéPoložek: 20

HD 71030 - dýha buk

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 72030 - dýha třešeň am.

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 73030 - dýha olše

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 74030 - dýha dub americký

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 74130 - dýha dub evropský

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75030 - dýha borovice

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75130 - dýha smrk

24x2mm, 42x2mm

HD 75630 - dýha zirbe

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75730 - dýha smrk antik

24x1,8mm, 42x1,8mm

HD 76030 - dýha jasan

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 76130 - dýha javor evropský

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 77030 - dýha bříza

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 77830 - dýha exwood

24x2mm, 35x2mm, 42x2mm

HD 78030 - dýha ořech americký

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

Položek: 20