Ochrana dat kandidátů

Společnost Hranipex a.s. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „Hranipex“ nebo „my“) rozumí, že soukromí uchazečů o zaměstnání je velmi důležité. Hranipex a její dceřiné a přidružené společnosti mohou zpracovávat osobní údaje uchazečů z pozice správců údajů. Zavazujeme se respektovat jejich soukromí a chránit jejich osobní údaje. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které mohou uchazeče identifikovat jako jednotlivce. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak zacházíme s osobními údaji uchazečů a jak je chráníme v souvislosti s postupy náboru zaměstnanců společnosti Hranipex.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se týká pouze osobních údajů uchazečů o zaměstnání a potenciálních kandidátů na zaměstnání.

Pojem „osobní údaje“ v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů označuje informace, které identifikují uchazeče/ky o zaměstnání a potenciální kandidáty na zaměstnání u nás a které byly poskytnuté buď v rámci online žádosti, a/nebo prostřednictvím alternativních kanálů (např. prostřednictvím profesionálních náborových firem).

Osobní údaje zpracováváme v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů s výjimkou případů, kdy je takové zpracování v rozporu s požadavky platných zákonů, v takovém případě budou platné zákony rozhodující.

Tím, že nám poskytne uchazeč/ka své osobní údaje, potvrzuje, že:

 • Si přečetl/a toto Oznámení o ochraně osobních údajů, porozuměl/a mu a souhlasí s používáním osobních údajů, jak je v tomto dokumentu stanoveno.
 • Osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovávány po celém světě, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země, a to za účelem a způsobem uvedeným v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Uchazeč/ka nám nemusí poskytnout žádné požadované informace, ale pokud tak neučiní, může to vést k tomu, že se nebude moci dále ucházet o práci, o kterou měl/a původně zájem.
 • Všechna uvedená prohlášení jsou pravdivá a správná podle nejlepších znalostí a přesvědčení a vědomě nevynechal/a žádné související informace negativní povahy. Poskytnutí nepřesných informací může způsobit, že nebude způsobilý/á pro zaměstnání.
 • Toto Oznámení o ochraně osobních údajů není součástí žádné pracovní smlouvy nabízené uchazečům zaměstnaným společností Hranipex.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Typy osobních údajů, které od uchazečů požadujeme, a způsoby, jakými je zpracováváme, jsou stanoveny podle požadavků země, ve které se daná pozice nachází, a nikoli země, v níž pobývá. Pokud se uchází o více než jedno umístění nebo pokud by pozice, o kterou se uchází, byla k dispozici ve více než jedné zemi, jsou typy osobních údajů, které od požadujeme, a způsoby jejich zpracování určeny požadavky všech zemí, v nichž se pozice nachází.

Osobní údaje od uchazečů obvykle shromažďujeme přímo, když se uchází o pozici u nás, a to například jméno, kontaktní údaje, informace o předchozích zaměstnáních a vzdělání, úspěchy a výsledky testů. Osobní údaje o uchazečích můžeme shromažďovat rovněž od třetích stran, například od profesionálních náborových firem, z doporučení přímo uchazečů, od předchozích zaměstnavatelů, zaměstnanců společnosti Hranipex, s nimiž měli pohovor, a poskytovatelů služeb v oblasti prověřování pracovní minulosti, pokud to dovolují platné zákony.

Citlivé osobní údaje jsou podmnožinou osobních údajů a zahrnují etnický původ, zdravotní stav, členství v odborových organizacích, filozofické přesvědčení, sexuální orientaci a jiné kategorie předepsané zákonem. Nesnažíme se získat takové údaje o uchazeči a neshromažďujeme je, pokud to nepovolují platné zákony (např. sledování rovných příležitostí v USA).

Použití osobních údajů uchazečů

Shromažďujeme a používáme osobní údaje uchazečů kvůli oprávněným důvodům souvisejícím s lidskými zdroji a řízením obchodní činnosti, včetně:

 • identifikace a hodnocení uchazečů o potenciální zaměstnání, jakož i pro budoucí pozice, které mohou být k dispozici;
 • vedení záznamů o náboru a najímání;
 • zajištění souladu s právními požadavky, včetně požadavků a postupů týkajících se rozmanitosti (diverzity) a začlenění;
 • prověření ohledně trestné činnosti podle platných právních předpisů;
 • ochrany zákonných práv v rozsahu povoleném nebo umožněném zákonem; nebo
 • mimořádných situací, kdy může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost jedné nebo více osob.

Můžeme také analyzovat osobní údaje uchazečů nebo sloučené / pseudo-anonymizované údaje, abychom zlepšili náš postup náboru a najímání a zvýšili schopnost přilákat úspěšné uchazeče.

Osobní údaje zpracováváme pro výše uvedené účely: pokud nám k tomu udělí uchazeč/ka souhlas; když je to nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy; když tak musíme činit, abychom splnili právní povinnost; nebo pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, jež vyplývají z pozice světově působícího zaměstnavatele.

Příjemci údajů a mezinárodní přenosy údajů

Osobní údaje uchazečů mohou být přístupné osobám provádějícím nábor zaměstnanců a osobám provádějícím pohovory v zemi, v níž se nachází pozice, o kterou se uchazeč/ka uchází, a také osobám provádějícím nábor zaměstnanců a osobám provádějícím pohovory v různých zemích v rámci globální organizace Hranipex. Pro výkon své práce mohou mít k osobním údajům v rámci společnosti Hranipex omezený přístup i osoby, jež vykonávají administrativní funkce, a zaměstnanci IT. V některých zemích může mít uchazeč/ka na základě místních zákonů méně práv než v zemi, v níž pobývá, ale zavedli jsme právní mechanismy, které zajistí přiměřenou ochranu osobních údajů, jež zpracovávají dceřiné a přidružené společnosti Hranipex v rámci globální organizace Hranipex, včetně přenosu osobních údajů do jiných zemí, než ve které uchazeč/ka pobývá.

Udržujeme procesy navržené k tomu, aby bylo zajištěno, že jakékoliv zpracování osobních údajů poskytovatelem služeb třetích stran je konzistentní s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a chrání důvěrnost, dostupnost a integritu osobních údajů uchazečů. Pokud je to vyžadováno zákonem, používáme právní mechanismy navržené k zajištění adekvátní ochrany osobních údajů ve třetích zemích.

Osobní údaje můžeme dále zveřejnit nebo převést v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přidělení nebo jiného přenosu nebo nakládání s celým naším podnikem nebo kteroukoliv jeho částí.

Uchovávání údajů

Pokud od nás přijme uchazeč/ka nabídku zaměstnání, jakékoliv relevantní osobní údaje shromážděné během období před zaměstnáním se stanou součástí našich personálních spisů a budou uchovávány v souladu se specifickými požadavky jednotlivých zemí. Pokud uchazeče/ku nezaměstnáme, můžeme i přesto nadále uchovávat a používat osobní údaje po určité období (které se může lišit v závislosti na zemi) pro účely správy systému, ke zvážení potenciálních budoucích pozic a k provádění průzkumu. Poté budeme uchovávat minimální množství osobních údajů v rámci záznamu ucházení se o práci v naší společnosti. 

Bezpečnost

Zavedli jsme obecně přijímané standardy technické a provozní bezpečnosti k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, úpravou nebo zničením. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Hranipex a našich poskytovatelů služeb třetích stran s tím, že tito zaměstnanci a poskytovatelé služeb třetích stran mají povinnost zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými. I přes tato opatření nemůžeme zaručit, že neoprávněné osoby nezískají přístup k osobním údajům uchazečů.

Vaše práva

Činíme přiměřené kroky, které jsou navrženy tak, abychom udržovali osobní údaje přesné, úplné a aktuální pro účely, pro které jsou shromažďovány a používány. Také jsme zavedli opatření navržená tak, aby zajistila, že naše zpracování vašich osobních údajů je v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a platným právem.

Uchazečům může být uděleno právo přístupu k osobním údajům, které jsme o nich shromáždili, a to pro účely kontroly, úpravy nebo požadavku na vymazání údajů. Dále může být uděleno právo požádat o kopii osobních údajů, které jsme o uchazeči shromáždili, a nechat opravit jakékoliv nepřesnosti týkající se jeho/její osoby. Rovněž může požádat, abychom přestali zpracovávat jeho/její osobní údaje.

Pokud by uchazeč/ka chtěl/a podat žádost o přístup, kontrolu nebo opravu osobních údajů, které jsme o něm/ní shromáždili, nebo prodiskutovat, jak zpracováváme jejich osobní údaje, může kontaktovat osobu zodpovědnou za nábor – kontaktní informace lze nalézt na stránkách Hranipex.com.

Z důvodu ochrany soukromí a bezpečnosti přijmeme odpovídající kroky k ověření totožnosti uchazeče ještě před poskytnutím přístupu k jakýmkoli osobním údajům. Učiníme přiměřené pokusy okamžitě prověřit požadavky, vyhovět jim nebo jinak na ně reagovat, jak může být vyžadováno platnými právními předpisy. V závislosti na okolnostech a požadavcích nám nemusí být povoleno poskytnout přístup k osobním údajům nebo jinak plně vyhovět požadavku; například v situaci, kdy poskytnutí informací může zveřejnit totožnost někoho jiného. Vyhrazujeme si právo zamítnout požadavky uchazeče, pokud jsou dle uvážení společnosti neopodstatněné, přehnané nebo jinak nepřijatelné v souladu s platnými právními předpisy.

Dále, pokud je to umožněno platným právem, mohou mít uchazeči právo podat stížnost u kompetentního orgánu na ochranu údajů.

Nečiníme rozhodnutí o náboru nebo najímání pouze v závislosti na automatizovaném rozhodování.

Soubory cookie a jiné sledovací technologie

https://www.hranipex.cz/cs/o-spolecnosti/cookies-policy/