Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte, a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, tento dokument připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

V tomto dokumentu se vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí dle následujícího seznamu:
1. Kdo je správcem osobních údajů?
2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
4. Jak byly osobní údaje získány?
5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese cz-gdpr@hranipex.com, příp. na naší doručovací adrese Jaroslavy Rýznerové 97, Komorovice, 396 01 Humpolec.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Správcem osobních údajů je společnost Hranipex a. s., se sídlem Jaroslavy Rýznerové 97, Komorovice, 396 01 Humpolec, identifikační číslo 26017997, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 1047. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese cz-gdpr@hranipex.com.

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce zpracovává osobní údaje k:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je co nejrychlejší a nejefektivnější vyřízení vašich objednávek. S tím souvisí příprava cenových nabídek, vyřízení každé vaší objednávky, vyřízení reklamačního procesu, obchodní analýzy a plánování.

c) marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku vašim potřebám a informoval vás o novinkách. Pro tento účel zpracování správce získává váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Správce při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv zrušit jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení “Zrušit zasílání emailu“. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu odebírání produktů a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 10 tohoto dokumentu.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště a identifikační číslo;
b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;
d) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
f) geolokalizační informace – informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

  • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
  • osoby, které pravidelně zajišťují a testují zabezpečení a integritu služeb a webů;
  • osoby, zajišťující analýzy návštěvnosti našich webů;
  • osoby, které vám doručují objednané zásilky;
  • poskytovatelé platebních brán;
  • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
  • inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
  • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
  • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro vás relevantní obsah a reklamu.

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a a vyjádříte s tím svůj výslovný souhlas.

8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu cz-gdpr@hranipex.com. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Jaroslavy Rýznerové 97, Komorovice, 396 01 Humpolec.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Změny je třeba zaslat emailem na svého obchodního zástupce či asistentku, případně na adresu cz-gdpr@hranipex.com.

Upravovat osobní údaje společnosti (např. sídlo) může pouze osoba oprávněná k jednání společnosti.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Zažádat o výmaz osobních údajů společnosti (např. sídlo) může pouze osoba oprávněná k jednání společnosti.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat zasláním odvolání na adresu sídla správce, na email cz-gdpr@hranipex.com nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k analýze vašich aktivit na internetových stránkách správce, profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce.

V důsledku těchto aktivit správce bude vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které byste mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.