Falco Hungary

Сравнительные таблицы


101 FS01

103 FS01

 • HU 10980 - ABS White Smooth 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm P, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm P, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 23x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Preglued
 • HU 30113 - White Smooth - 16mm MC, 17mm, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm, 45mm MC, 640mm, 700mm, 16mm Preglued, 16mm preglued MC, 17mm Preglued, 17mm preglued MC, 19mm Preglued, 19mm preglued MC, 22mm Preglued, 22mm preglued MC, 40mm Preglued, 40mm preglued MC, 45mm Preglued, 45mm preglued MC

103 FS02

 • HU 10908 - ABS White Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued
 • HU 10980 - ABS White Pearl 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm P, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm P, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 23x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Preglued
 • HU 10980 - ABS White Soft Pearl 107 - 16x1mm, 19x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HL 10980 - PP White Pearl 101 - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

105 FS02

 • HU 10129 - ABS White Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl.

105 FS22

105 FS23

107 FS08

107 FS15

116 FS01

 • HU 10980 - ABS White Smooth 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm P, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm P, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 23x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Preglued
 • HU 30113 - White Smooth - 16mm MC, 17mm, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 25mm, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm, 45mm MC, 640mm, 700mm, 16mm Preglued, 16mm preglued MC, 17mm Preglued, 17mm preglued MC, 19mm Preglued, 19mm preglued MC, 22mm Preglued, 22mm preglued MC, 40mm Preglued, 40mm preglued MC, 45mm Preglued, 45mm preglued MC

121 FS01

121 FS02

 • HU 10129 - ABS White Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl.

121 FS15

 • HU 101000 - ABS White Pearl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

200 FS02

 • HU 19015 - ABS Black Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HU 19016 - ABS Black Pearl 101 - 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm

200 FS31

207 FS15

210 FS15

 • HU 13000 - ABS Red Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

213 FS15

 • HU 15125 - ABS Blue Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

215 FS15

216 FS15

219 FS15

223 FS08

240 FS08

242 FS15

244 FS08

245 FS08

271 FS02

 • HU 17164 - ABS Anthracite Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

300 FS15

301 FS08

 • HU 18301 - ABS Cappuccino Sm 100 - 22x0,45mm Gloss 10°, 22x1mm Gloss 10°, 22x2mm Gloss 10°, 42x2mm Gloss 10°, 205x0,45mm Gl. 10°, 205x1mm Gloss 10°, 205x2mm Gloss 10°, 22x0,45mm Preg. Gl. 10°

301 FS23

303 FS02

 • HD 29509 - ABS Silver Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

304 FS02

307 FS15

312 FS02

314 FS02

 • HU 17112 - ABS Grey Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

314 FS08

314 FS23

318 FS08

329 FS02

344 FS15

345 FS02

 • HU 17035 - ABS Grey Pearl 101 - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 17035 - ABS Grey Pearl XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm Pregl., 22x0,7mm Pregl., 23x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Pregl.

348 FS15

348 FS23

350 FS08

352 FS08

384 FS08

401 FS24

 • HD 210381 - ABS Beech Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Pregl.

403 FS24

404 FS24

408 FS08

410 FS24

415 FS24

417 FS15

 • HD 281555 - ABS Wenge Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

418 FS24

419 FS24

422 FS15

 • HD 280722 - ABS Walnut Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm 75m/Roll, 23x2mm 75m/Roll, 42x2mm 75m/Roll, 260x2mm 75m/Roll, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm Pregl.

428 FS24

438 FS24

 • HD 211513 - ABS Beech Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued
 • HD 211582 - ABS Beech Ellmau Pearl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Pregl.

441 FS24

442 FS24

443 FS24

 • HD 211582 - ABS Beech Ellmau Pearl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Pregl.

457 FS24

458 FS24

459 FS15

461 FS24

 • HD 211513 - ABS Beech Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

462 FS24

463 FS24

466 FS15

468 FS15

474 FS24

476 FS15

489 FS15

504 FS15

 • HD 223615 - ABS Cherry Romana Pearl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Pregl.

508 FS15

510 FS15

515 FS22

516 FS22

518 FS22

521 FS24

524 FS24

531 FS15

534 FS15

 • HD 211599 - ABS Beech Choco Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

535 FS22

 • HD 291428 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

537 FS15

539 FS22

 • HD 241197 - ABS Oak Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm Pregl.

540 FS08

541 FS08

542 FS22

550 FS15

551 FS15

553 FS15

553 ST15

570 FS31

571 FS31

572 FS22

577 FS22

 • HD 241145 - ABS Oak Pore - 19x2mm, 22x2mm, 25x2mm, 42x0,45mm, 260x2mm, 22x0,45mm Pregl.
 • HD 243145 - ABS Oak Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm preglued, 42x0,45mm preglued

578 FS22

582 FS22

583 FS22

584 FS22

586 FS22

587 FS22

588 FS22

5981 MG

604 FS22

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

605 FS22

606 FS21

610 FS21

611 FS22

612 FS22

616 FS08

617 FS08

618 FS08

619 FS08

621 FS22

623 FS22

624 FS22

6299 AG

637 FS15

 • HD 23352 - ABS Alder Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 42x0,45mm Preglued

697 FS22

698 FS22

728 FS08

729 FS08

764 FS15

M105 FS70

M107 FS70

M200 FS70

M207 FS70

M208 FS70

M215 FS70

M216 FS70

M219 FS70

M223 FS70

M230 FS70

M235 FS70

M271 FS70

M318 FS70

M345 FS70

M348 FS70

M350 FS70

M351 FS70

M352 FS70

M353 FS70

M549 FS70

M608 FS70

M609 FS70

M724 FS70

M725 FS70

Y246 FS15

Y351 FS08

Y353 FS08

Y620 FS22

Y622 FS22

 • HD 243197 - ABS Oak Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm Pregl.

Y627 FS26

 • HD 24080 - ABS Oak White - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

Y628 FS26

Y629 FS26

Y630 FS26

Y631 FS26

Y640 FS26

Y641 FS26

Y642 FS26

Y663 FS22

Y726 FS21

Y727 FS21