KRONOWOOD Hungary

Сравнительные таблицы


045

101

 • HU 10113 - ABS White Smooth 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Pearl 101 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm G, 23x2mm P, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Pore 103 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Deep Pore 104 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10119 - ABS White Smooth 100 - 22x2mm
 • HU 10980 - ABS White Smooth 100 - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm P, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm P, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10980 - ABS White Pearl 101 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm P, 32x2mm, 33x2mm P, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 23x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Pore SU 109 - 23x1mm, 116x1mm
 • HU 10980 - ABS White Soft Pearl 107 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HL 10980 - PP White Pearl 101 - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER
 • HU 10113 - ABS White Pore - 23x3mm

110

 • HU 10113 - ABS White Smooth 100 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Pearl 101 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm G, 23x2mm P, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Pore 103 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Deep Pore 104 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS White Pore SU 109 - 23x1mm, 116x1mm
 • HU 10113 - ABS White Pore - 23x3mm

112

 • HU 17112 - ABS Grey Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

121

 • HU 15121 - ABS Blue Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

125

 • HU 15125 - ABS Blue Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

127

131

132

134

1354

149

 • HU 13149 - ABS Red Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

153

154

155

161

162

1625

164

1656

1685

 • HD 29509 - ABS Silver Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

1686

 • HD 29881 - ABS Silver Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

1694

 • HD 23352 - ABS Alder Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HD 43352 - Alder Pore - 22mm, 45mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

1700

171

1715

 • HD 271715 - ABS Light Birch Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

1725

1738

 • HD 261738 - ABS Maple Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued
 • HD 263440 - ABS Maple Pearl - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

1754

1755

1758

1764

1770

1783

1792

1795

1796

 • HD 21344 - ABS Beech Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 115x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

190

191

197

1972

226

340

344

 • HD 22344 - ABS Cherry Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HD 220344 - ABS Cherry Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x0,8mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Pregl.
 • HD 22344 - ABS Cherry Pore S - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 28x2mm (S), 42x1mm (S), 400x1mm (S), 22x0,45mm Pregl. (S), 42x0,45mm Pregl. (S)

348

353

364

375

 • HD 263375 - ABS Maple Pearl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Pregl.
 • HD 26375 - ABS Maple Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 115x1mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

381

382

396

399

450

500

514

515

522

 • HU 12522 - ABS Beige Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

540

5500

5501

5504

551

5515

5516

5517

5519

564

 • HU 12564 - ABS Light Cream Pe 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm G, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm Pregl.E1939, 22x0,7mm Pregl.

588

590

6002

6060

630

634

637

 • HD 231502 - ABS Alder Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

6793

685

 • HD 23685 - ABS Alder Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HD 23685 - ABS Alder Pore S - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 405x0,45mm (S), 22x0,45mm Pregl. (S), 42x0,45mm Pregl. (S)

7031

 • HU 12516 - ABS Beige Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x0,45mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

7045

7063

708

7107

711

7113

7123

7166

7167

7174

7176

7179

7180

7184

7186

7190

7191

729

 • HD 28729 - ABS Walnut Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

740

 • HD 24740 - ABS Light Oak Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

741

748

757

7707

775

776

781

7935

7937

8069

8100

 • HU 10980 - ABS White Smooth 100 - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm P, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm P, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10980 - ABS White Pearl 101 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm P, 32x2mm, 33x2mm P, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 23x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Preglued
 • HU 10980 - ABS White Soft Pearl 107 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HL 10980 - PP White Pearl 101 - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

8203

 • HD 257965 - ABS Elm Pore - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm Preglued

8304

8305

8308

8312

8313

8315

8316

8322

8323

8348

8349

8361

8362

8367

8368

8408

8409

8410

8413

8414

8425

8431

8435

8436

8438

8448

8500

8503

8508

8509

8510

8511

8531

8532

8533

8534

8536

8537

8538

8539

854

8541

8545

8547

8548

8601

8681

8686

876

881

 • HD 29881 - ABS Silver Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

8888

8907

8912

8914

8915

8918

8921

8934

8935

8936

8944

8953

8960

8971

8973

8974

8979

8983

8984

8994

8995

8996

9182

 • HD 211599 - ABS Beech Choco Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued
 • HD 211599 - ABS Choc Beech Pearl S - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 28x2mm (S), 32x2mm (S), 42x0,45mm (S), 405x0,45mm (S), 22x0,45mm Pregl. (S), 42x0,45mm Pregl. (S)

9285

9320

9345

 • HD 229345 - ABS Am. Cherry Pearl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

9411

9461

9552

9558

9569

 • HU 12514 - ABS Ivory Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued
 • HU 12514 - ABS Ivory Pearl XG - , 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, ,

9614

9691

9727

9755

 • HD 22435 - ABS Cherry Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

9757

9763

9775

9777

9779