Swiss Krono One World Collection

Сравнительные таблицы


D1308 PE

D1917 SD

D1926 SD

  • HD 291424 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

D2216 VL

D2635 PE

D3191 SW

D3192 SW

D3193 SW

D3312 SP

D3313 SP

  • HD 24105 - ABS Oak Raw - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

D3316 SP

  • HD 25083 - ABS Light Artwood - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

D3798 CL

D3799 CL

D3800 CL

D3801 CL

D3805 OW

D3806 OW

D3807 OW

D3808 VL

D3809 OW

D3810 OW

D3811 OW

D3813 OW

D3815 VL

D3817 OW

D3818 OW

D3819 OW

D3820 OW

D3821 OW

D3822 OW

D3823 OW

D3829 OW

D3979 VL

D4103 CS

D4109 SX

D4205 CH

D4207 CH

D4413 OV

D4415 OV

D4416 OV

D4417 OV

D4425 OV

D4826 SX

U112 VL

U117 PE

U119 VL

  • HU 121343 - ABS Beige Pearl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm preglued, 22x0,7mm Pregl.

U120 VL

U1253 VL

U141 VL

U159 VL

U162 BS

U162 PE

  • HU 172162 - ABS Dark Grey Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

U162 VL

U164 VL

U185 VL

U190 BS

  • HU 19015 - ABS Black Soft Pearl 107 - 23x0,6mm unlacquered, 23x1mm unlacquered, 23x2mm unlacquered, 28x2mm unlacquered, 42x2mm unlacquered, 205x0,6mm unlacquered, 205x1mm unlacquered, 205x2mm unlacquered

U190 CW

U190 PE

U190 SD

U190 SE

U190 VL

U2508 VL

U2644 VL

U2645 VL

U2653 VL

U3053 VL

  • HU 18205 - ABS Cappuccino Pearl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x0,8mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,8mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

U3057 VL

U3062 VL

U3188 VL

U3189 VL

U3261 VL

U3271 VL

U3824 VL

U3826 VL

U4814 VL

U540 VL

U544 VL

U566 BS

  • HU 10482 - ABS White Soft Pearl 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Pregl.

U570 VL

U7110 VL

U8681 VL