Laserski robni trakoviHL 108681 - PP White Smooth 100

22x1mm HG 90° LASER, 405x1mm HG 90° LASER

HL 10980 - PP White Pearl 101

22x1mm LASER, 405x1mm LASER