Bonzano Laminates Collection 2018-2020

Srovnávací tabulky


Bianco

  • HU 10482 - ABS bílá perl. 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm lep., 22x0,7mm lep.

Grigio

H0100

H010Q

H010V

H010W

H020Q

H020V

H030V

  • HD 29509 - ABS stříbrná perl. - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm lep.

H030W

H040V

  • HU 19015 - ABS černá perl. 107 - 23x0,6mm nelakovaná, 23x1mm nelakovaná, 23x2mm nelakovaná, 28x2mm nelakovaná, 42x2mm nelakovaná, 205x0,6mm nelakovaná, 205x1mm nelakovaná, 205x2mm nelakovaná

H050W

H060W

H070S

H070W

H080S

H080W

H090W

H110W

H120W

Magnolia

Nero