KRONOSPAN Poland

Srovnávací tabulky


0088

 • HD 220344 - ABS třešeň gravír - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x0,8mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm lep., 42x0,45mm lep.

0101

0110

 • HU 10482 - ABS bílá hladká HotAir - 23x1mm lesk 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS bílá hladká 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm lep.
 • HU 10482 - ABS bílá perl. 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm lep., 22x0,7mm lep.
 • HU 10482 - ABS bílá perl. jemná 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm lep.
 • HU 10482 - ABS bílá hladká 100 - 19x1mm lesk 90°, 19x2mm lesk 90°, 22x1mm lesk 90°, 23x1mm lesk 90°, 23x2mm lesk 90°, 25x2mm lesk 90°, 32x1mm lesk 90°, 32x2mm lesk 90°, 42x1mm lesk 90°, 42x2mm lesk 90°, 55x2mm lesk 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm lesk 90°

0132 SQ

0162

0162 SQ

0164

0190

0190 SQ

0191

 • HU 17035 - ABS šedá perl. XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm lep., 22x0,7mm lep., 23x0,45mm lep., 42x0,45mm lep.

0197

0401

 • HD 261738 - ABS javor perl. - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm lep.

0514

0588

0588 SQ

0685

 • HD 23685 - ABS olše gravír - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,45mm, 260x2mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm lep.

0775

1625

1700

1792 PR

1903 PR

190 SP3D

1912

1925

1937 PR

1972 PR

2285

3167

402

4139

4702

5049

5105

5109

5112

5116

5117 PS

5122

5178

5180

5181

5183

5190

5191

5192

5193

5194 PS

5345

5346

5348

5349

5502

5503

5516

5517

5527

 • HD 244303 - ABS dub natur gravír - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm lep.

588

6585

6587

6596

6793

7031

7045

7045 SQ

7063 SU

7167 SQ

7174

7186

7191

7240

7389

7432

7504

7935

7935 SQ

7937

7947

8069

8100

8101

8195

8197

 • HD 241145 - ABS dub gravír - 19x2mm, 22x2mm, 25x2mm, 42x0,45mm, 260x2mm, 22x0,45mm lep.
 • HD 243145 - ABS dub gravír - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm lep., 42x0,45mm lep.

8203

8305

8308

8349

8367

8368

8388

8405

8425

8443 BS

8445

8505

8506

8601

8601 SQ

8617

8618 BS

8620

8621 PR

8625

8653 BS

8657

8681

8681 SQ

8685

8686

8880

8907

8912

8914

8918

8935

8948

8956

8971

8994

8995

9102

9103

 • HD 243786 - ABS dub gravír - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm lep.

9182

9240

9285

 • HD 260375 - ABS javor gravír - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 28x0,8mm, 28x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm lep.

9365

 • HD 261738 - ABS javor perl. - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm lep.

9419

9420 PR

9455

9459

9462

 • HD 280722 - ABS ořech gravír - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm 75m návin, 23x2mm 75m návin, 42x2mm 75m návin, 260x2mm 75m návin, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm lep.

9490 PR

9553

9569

9727

9755

9775

K013 SU

K017 PW

K018 PW

MG0132

MG0164

MG0171

MG0190

MG0514

MG5310

MG5311

MG5515

MG5517

MG5519

MG7113

MG7123

MG7167

MG7935

MG8533

MG8601

MG8754

MG8971

Q028

Q101

Q105