VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
společnosti
HRANIPEX Czech Republic k.s.

se sídlem Jaroslavy Rýznerové 97, 396 01 Komorovice
(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)
pro prodej zboží vyráběného/distribuovaného dodavatelem pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY: Odběratel (kupující) nejprve vystaví pro odběratele závaznou objednávku obsahující údaje o množství a druhu zboží, místě odběru a odběratelem předpokládaném termínu dodání zboží a případném způsobu přepravy. Odesláním závazné objednávky odběratel akceptuje v plném rozsahu tyto VOP a vylučuje použití jakýchkoli jiných VOP.

Dodavatel (prodávající) objednávku nejprve potvrdí, včetně uvedení ceny dodávaného zboží a termínu, místa a způsobu dodání a tímto potvrzením dojde ke vzniku jednotlivé kupní smlouvy. Dokud objednávka nebude dodavatelem písemně potvrzena, není pro dodavatele závazná a jednotlivá kupní smlouva nevzniká. Dodavatel je povinen realizovat pouze jím písemně potvrzenou objednávku.

Po potvrzení závazné objednávky odběratele dodavatelem není odběratel oprávněn svoji objednávku zrušit a je povinen ve stanoveném termínu od dodavatele objednané zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit sjednanou kupní cenu.

V případě objednávky učiněné odběratelem prostřednictvím internetu (e-shop Hranipex) platí také další podmínky vztahující se na prodej prostřednictvím e-shopu tak, jak jsou uvedeny v Příloze A.

Za správnost objednávky odpovídá odběratel a, pokud bude dodávka zboží v důsledku její nesprávnosti vykazovat vady, nesvědčí odběrateli žádná práva z odpovědnosti dodavatele (prodávajícího) za vady takto vzniklé nebo z poskytnuté záruky nebo jiná práva.

2. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY: Dodavatel si vyhrazuje právo již učiněnou a dodavatelem potvrzenou objednávku nebo její část nerealizovat a od smlouvy odstoupit a tím ji zrušit, pokud mu v realizaci smlouvy zabrání zásadní ekonomické nebo provozní důvody (např. významné zdražení vstupů, nedostatek pracovních sil z důvodu pandemie atp., výpadek v zásobování energiemi či surovinami atp.). V takovém případě bude odběratel o těchto okolnostech a zrušení (nebo částečném zrušení) smlouvy dodavatelem neprodleně informován a souhlasí přitom s tím, že nemá a neuplatní žádný nárok na škodu/újmu, včetně zejména jakéhokoliv nároku na ušlý zisk a tímto se těchto případných nároků vzdává.

3. MÍSTO DODÁNÍ: Místo dodání zboží je určeno v objednávce odběratele potvrzené dodavatelem (např. odkazem na konkrétní doložku INCOTERMS), jinak obecně platí INCOTERMS 2020, EXW Komorovice. Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na INCOTERMS 2020, rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2020, publikaci Mezinárodní obchodní komory v Paříži, a jejím použitím v kupní smlouvě se stávají ustanovení obsažená pro tuto doložku v INCOTERMS součástí kupní smlouvy.

4. DODACÍ LHŮTA: Svou povinnost dodat zboží splní dodavatel předáním zboží dopravci v dodací lhůtě, pokud je zboží odběrateli zasíláno prostřednictvím třetí osoby (dopravce), jinak dodáním odběrateli ve sjednané lhůtě v ujednaném místě převzetí zboží dle smlouvy.

V případě zboží označeného jako „zboží na skladě“ bude zboží dodáno nejpozději do 6 dnů od potvrzení objednávky dodavatelem. Dodací lhůta je pouze orientační a není přitom pro dodavatele závazná, nestanoví-li smlouva jinak. Dodavatel je oprávněn dodat zboží kdykoliv během sjednané dodací lhůty.

Dodavatel si vyhrazuje právo splnit dodávku kupujícím objednaného zboží po částech.

Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, zejména nastanou-li nepředvídatelné mimořádné události, které dodavatel nemohl odvrátit ani přes svědomitost přiměřenou poměrům jednotlivého případu – a to i tehdy, nastanou-li u subdodavatele prodávajícího, pokud mají závažný vliv na zhotovení nebo dodání zboží. K tomu patří především narušení výrobního provozu, zpoždění v dodávce surovin a pomocných prostředků, zmetkovitost materiálu či administrativní opatření a omezení. Stane-li se kvůli výše uvedeným událostem dodání zboží nemožným, závazek dodavatele dodat objednané zboží zaniká. O tomto je dodavatel povinen odběratele písemně informovat. V takovém případě nemá odběratel nárok na náhradu škody / újmy a tímto se zavazuje jej neuplatit a vzdává se ho akceptací těchto VOP.

Náklady na přepravu zboží odběrateli nese odběratel s tím, že u objednávek s hodnotou zboží přesahující částku 5000 Kč (bez DPH) ponese náklady poštovní/kurýrní přepravy zboží odběrateli dodavatel.

Pokud odběratel nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a na místě dohodnutém ve smlouvě nebo od přepravce, dostává se se splněním svého závazku převzít zboží do prodlení a je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s přepravou zboží k dodavateli. V případě nepřevzetí atypického zboží vyrobeného na objednávku je dodavatel oprávněn si nárokovat smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zakázky. Dodavatel je oprávněn po odběrateli požadovat splnění smlouvy nebo stanovit mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy.

Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nikoli na straně dodavatele či nepředvídatelných událostí (případy „vyšší moci“, včetně embarga, zabavení zboží, omezení dodávek energie, protiepidemických opatření atp.), a to bez nároku na jakoukoliv slevu atp.

Dojde-li na straně odběratele k prodlení s převzetím zboží nebo v případě jiného zaviněného porušení povinnosti odběratele poskytnout součinnost, je dodavatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Případné další nároky tímto nejsou dotčeny.

5. DÍLČÍ DODÁVKY/ODCHYLKY: Dílčí dodávky zboží jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak. Odchylky v případě dodávek hran v relaci ± 10 % jsou přípustné. Tolerance pro rozměry plastových hran je blíže popsána v tzv. technickém listu, se kterým se odběratel seznámil (viz: https://www.hranipex.cz/cs/materialy-ke-stazeni/#produktove-listy )

6. ZMĚNY OBJEDNÁVKY: Případné dodatečné požadavky odběratele na předmět dané objednávky, budou-li akceptovány dodavatelem, prodlužují sjednanou dodací lhůtu o odpovídající dobu

7. CENA/FAKTURACE: Ceny za zboží nezahrnují DPH, balné, přepravní náklady a pojištění. V případě zvýšení nákupních cen zboží dodávaného dodavatelem či jiných vstupů nebo oslabení kursu české koruny vůči měně euro je dodavatel oprávněn zvýšit odpovídajícím způsobem cenu za zboží.

Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel fakturu (daňový doklad), kterou zašle odběrateli elektronicky nebo poštou nebo ji předá osobně společně s dodávkou zboží. Dodavatel může požadovat uhrazení zálohové faktury až do výše 100 % ceny zboží. Splatnost faktury (daňového dokladu) dodavatele činí 30 dnů ode dne vystavení. Za den zaplacení jakékoli platby odběratelem se považuje připsání příslušné platby na účet dodavatele.

U zálohové faktury bude její splatnost vždy určena individuálně. V případě prodlení odběratele s úhradou sjednané kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli uhrazení úroku z prodlení za každý den prodlení, a to ve výši 0,05 % z ceny zboží, s jehož úhradou je odběratel v prodlení. Vedle nároku na úrok z prodlení má dodavatel nárok na úhradu náhrady škody / újmy, která mu v souvislosti s prodlením odběratele vznikla, a to v plné výši, kdy úrok z prodlení se na škodu nezapočítává. Prodlení s úhradou kupní ceny odběratelem představuje porušení smlouvy podstatným způsobem.

V případě prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu) trvajícího déle než 30 dnů je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. K započtení odběratelem tvrzených, avšak dodavatelem neuznaných nároků není odběratel oprávněn. Dodavatel může požadovat předložení bankovní záruky či jiné formy zajištění/utvrzení dluhu.

Dostane-li se odběratel do prodlení se splácením úhrad z více smluv uzavřených s dodavatelem, má dodavatel právo písemně celou zbývající pohledávku ze všech dosud nesplatných závazků uzavřených mezi stranami okamžitě zesplatnit. Pokud odběratel neuhradí takto zesplatněný dluh ani v dodatečně dodavatelem poskytnuté lhůtě 10 dnů ode dne zesplatnění, je dodavatel oprávněn od všech dílčích smluv bez dalšího odstoupit. Nárok dodavatele na úroky z prodlení ani na náhradu škody, zejména náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek, tím není dotčen.

Odběratel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit dodavateli svou platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by měla nebo mohla mít zejména vliv na včasné a řádné plnění kupní smlouvy.

8. VÝHRADA VLASTNICTVÍ: Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku jeho vyskladnění, tj. uvolnění k dispozici odběrateli, popř. dopravci k přepravě k odběrateli, není-li v konkrétním případě ujednáno jinak. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně všech souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.). Odběratel se zavazuje nakládat se zbožím s náležitou péčí, zejména se zavazuje sjednat na vlastní náklady dostatečné pojištění. Potřebnou údržbu a kontroly je odběratel povinen provádět na vlastní náklady a včas.

V případě, že odběratel jedná v rozporu se smlouvou, zejména dostal-li se do prodlení s úhradou kupní ceny či její části, je dodavatel oprávněn mu po uplynutí přiměřené lhůty zboží odebrat a odběratel má povinnost zboží dodavateli na výzvu předat; neučiní-li tak odběratel do 7 dnů od doručení výzvy dodavatele, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny zboží za každý den prodlení. Není-li odebrání zboží možné (zejména bylo-li zboží odběratelem před vznikem okolností vedoucích ke vzniku práva na jeho odebrání prodáno třetí osobě či zapracováno do zboží odběratele), má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny zboží za každý den prodlení. Odebrání zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele. Odebrané zboží je dodavatel oprávněn zpeněžit způsobem dle své výlučné volby a výnos ze zpeněžení po odečtení přiměřených nákladů na zpeněžení započíst vůči pohledávkám za odběratelem, s čímž odběratel tímto výslovně souhlasí.

Odběratel je oprávněn zboží v rámci své řádné obchodní činnosti dále prodat. V návaznosti na to odběratel tímto postupuje dodavateli veškeré pohledávky z dalšího prodeje, zpracování, spojení nebo z jiných právních důvodů v souvislosti s předmětem koupě ve výši celkové kupní ceny, která byla sjednána a doposud nebyla uhrazena. Odběratel je v takovém případě povinen bezodkladně dodavateli předložit písemnou identifikaci všech svých pohledávek souvisejících s dodávkou zboží za svými dlužníky a jejich výši, včetně všech údajů nutných k jejich vymáhání, vydat veškeré potřebné doklady a informovat své dlužníky (třetí osoby) o postoupení pohledávek a o právu dodavatele je inkasovat.

V případě, že bude dosud nezaplacené zboží zabaveno nebo k němu uplatní jakékoli právo třetí osoba, je o tom odběratel povinen dodavatele písemně informovat. V opačném případě odběratel odpovídá za vzniklou škodu / újmu. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, spojeno či smíseno s jinými předměty, které dodavateli nepatří, stane se dodavatel spoluvlastníkem vzniklé věci v poměru celkové kupní ceny zboží k celkové kupní ceně opracované nebo zpracované věci.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST: Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 12 měsíců od okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na odběratele. V případě disperzních lepidel, konstrukčních lepidel HraniResin a UF Resins záruka činí 6 měsíců nestanoví-li dodavatel jinak. Lhůta počíná běžet dnem dodání zboží dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou nevhodným nebo neodborným používáním, chybnou montáží odběratelem nebo třetími osobami, přirozeným opotřebením, chybným nebo nedbalým zacházením, jakož i na následky změn nebo údržby, které byly neodborně a bez předchozího písemného souhlasu dodavatele provedeny odběratelem nebo třetími osobami, skladovaní v rozporu s doporučeními dodavatele nebo výrobce nebo z vad a poškození zboží vzniklých důvodu okolností tzv. „vyšší moci“ (např. požár, výbuch, povodeň atp.).

Ve vybraných případech může dodavatel poskytnout záruku odlišné délky či rozsahu, než je uvedeno výše. O takové záruce bude odběratel výslovně informován na stránce příslušného produktu v e-shopu Hranipex. Podmínky tzv. „doživotní záruky“ včetně popisu zboží, na které se tato zvláštní záruka vztahuje jsou uvedeny zde: https://www.hranipex.cz/cs/zaruka/ 

Odběratel souhlasí s tím, že barvy v katalogu / vzorkovníku dodavatele anebo na jeho internetových stránkách se mohou z technických důvodů odlišovat od skutečných barevných odstínů a není oprávněn si z tohoto důvodu činit jakékoliv reklamační či jiné nároky.

10. REKLAMACE ZBOŽÍ: Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.

Zjevné vady, zjistitelné při přejímce zboží, je odběratel povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace) včetně jejich řádného zdokumentování; v opačném případě ztrácí odběratel právo zboží reklamovat a uplatňovat práva z vadného plnění. Zboží se považuje za bezvadné, pokud dodavatel neobdrží písemnou reklamaci zjevných vad během výše uvedené lhůty.

Vady nikoli zjevné, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční doby. Dodávané zboží musí být vždy důkladně prohlédnuto bezprostředně po jeho předání odběrateli nebo jím určené třetí osobě. Prohlídka zboží odběratelem zahrnuje rovněž částečné odstranění ochranné fólie zejména za účelem zjištění případné odlišnosti barevných odstínů nebo konkrétního poškození. Případné poškození zboží je odběratel povinen dostatečným způsobem zdokumentovat (foto/video dokumentace) a dokumentaci v případě reklamace dodavateli předat.

Vykazuje-li dodané zboží prokazatelně vady nebo mu chybí smluvně sjednané vlastnosti, uspokojí nároky ze záruky za jakost dodavatel dle vlastní volby, a to buď dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, odstraněním vad zboží, poskytnutím slevy z ceny zboží, případně odstraněním právních vad zboží. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli v oznámení vady přiměřenou lhůtu k odstranění vady, která nesmí být kratší než 90 dnů. Neučiní-li tak, je dodavatel povinen vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze zboží, vyskytnuté vadě a možnostem dodavatele, nikoli však kratší než 90 dnů. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2108 občanského zákoníku. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena (např. z důvodu výpadku dodávky konkrétního zboží). Lhůta pro vyřízení reklamačního nároku počíná běžet dnem řádného uplatnění reklamace v souladu s těmito VOP.

Dodavatel je v případě oprávněně uplatněné reklamace odběratele oprávněn od smlouvy odstoupit namísto splnění nároků odběratele uplatněných v reklamaci. Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody a tímto se jich pro případ jejich vzniku vzdává.

Náklady reklamačního řízení si nese každá smluvní strana samostatně a na svůj účet.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Výše náhrady újmy/škody případně prokazatelně vzniklé odběrateli z důvodu porušení smlouvy na straně dodavatele v žádném případě nepřekročí výši kupní ceny uhrazené odběratelem za zboží, které bylo prokazatelně vadné a způsobilo danou újmu/škodu; toto omezení neplatí u škody /újmy způsobené dodavatelem odběrateli úmyslně. V rámci výše uvedeného limitu se hradí pouze skutečná škoda, nikoliv ušlý zisk a jakékoliv další případné nepřímé škody. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost nebo v případě neočekávané podstatné změny okolností na straně dodavatele je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody a odběratel se tímto takového případného nároku vzdává. Škoda/újma odběratele krytá pojištěním v případě výplaty pojistného plnění hrazena dodavatelem nebude.

12. MLČENLIVOST: Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají předmětu smlouvy jako takové, které přímo nebo nepřímo získaly v souvislosti s uzavřením smlouvy a které si strany vzájemně v souvislosti se smlouvou sdělily. Smluvní strany se zavazují, že žádný z těchto údajů nezneužijí ani neposkytnou ani nezpřístupní třetí osobě, a jsou povinny zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávaly tyto údaje v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná smluvní strana uchovává v tajnosti. Strana, která tuto povinnost poruší, odpovídá druhé straně za jakoukoliv jí vzniklou újmu/škodu, a to v plném rozsahu (omezení odpovědnosti dle čl. 11 se neuplatní). Toto ustanovení platí i po ukončení nebo zániku smlouvy.

13. DORUČOVÁNÍ: Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů mezi smluvními stranami se doručuje na poslední známou adresu druhé smluvní strany, případně do datové schránky. V pochybnostech se má za to, že poslední známou adresou je poslední adresa oficiálně sdělená druhé smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespondence, resp. adresa uvedená ve smlouvě. E-maily se považují za doručené na sjednanou emailovou adresu, pokud odesílatel neobdrží informaci o nedoručení emailu druhé straně. Pro účely smlouvy se za den doručení považuje nejpozději třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených výše v tomto odstavci na příslušnou adresu smluvní strany, a to i v případě, že si adresát písemnost nepřevzal; při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím přijetí této písemnosti. Odběratel je povinen neprodleně písemně informovat dodavatele o případných změnách v adrese či emailové adrese určené pro doručování elektronických zpráv.

14. ZÁPOČET POHLEDÁVKY: Dodavatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám odběratele z kupní smlouvy či v souvislosti s ní jakékoliv své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené, pohledávky za odběratelem a/nebo je postoupit na třetí stranu. Odběratel není oprávněn provést jednostranné započtení/postoupení svých pohledávek proti pohledávkám dodavatele z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní.

15. ODSTOUPENÍ Dodavatel i odběratel jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou. Podstatným porušením kupní smlouvy bude také případ, bude-li (i) odběratel v prodlení s úhradou faktur (včetně zálohových) vystavených dodavatelem po dobu delší než 30 dnů nebo (ii) dodavatel v prodlení s dodáním zboží vždy po dobu delší než 30 dnů, ledaže smlouva stanoví delší dodací lhůtu nebo k prodlení dojde z důvodů nikoliv na straně dodavatele (např. stávka dopravce, nedostatek materiálových vstupů na trhu atp.). Odstoupením od kupní smlouvy ze strany odběratele není dotčena platnost a účinnost již akceptovaných a odběratelem uhrazených dílčích objednávek.

Při odstoupení od kupní smlouvy se (i) veškeré dlužné částky na základě kupní smlouvy stanou okamžitě splatnými; (ii) dodavatel je k datu účinnosti odstoupení oprávněn dodat odběrateli za sjednanou cenu zboží dle odsouhlasených objednávek učiněných odběratelem před tímto datem, přičemž k tomuto dodání dojde do 10 dnů od odstoupení a odběratel bude v takovém případě povinen převzít dodávku tohoto zboží a uhradit za něj příslušnou cenu, a (iii) již dodané a uhrazené zboží ani cena za něj již uhrazená se nevrací. Odstoupením kupní smlouva zaniká.

16. VRÁCENÍ ZBOŽÍ: Odběratel může, bude-li s tím dodavatel výslovně písemně souhlasit (e-mailem), vrátit chybně objednané či nespotřebované zboží zpět dodavateli. Náklady na dopravu vráceného zboží nese odběratel. Dodavatel uhradí odběrateli kupní cenu vráceného zboží poníženého o manipulační poplatek ve výši 15 % ceny vráceného zboží do 7 dní od přejímky vráceného zboží a současně na tuto částku vystaví odběrateli dobropis/opravný daňový doklad. Zboží bude vráceno v nepoškozeném stavu, popřípadě v originálním nebo jiném vhodném balení. Současně by mělo obsahovat původní identifikační údaje výrobce.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Tyto VOP se řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a platí pro veškeré dodávky dodavatele odběrateli (ledaže kupní smlouva písemně stanoví jinak). Změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být vyjádřeny písemnou formou a potvrzeny dodavatelem. Jakékoli obchodní podmínky odběratele se nepoužijí a jejich aplikace na obchodní vztah obou stran je tímto vyloučena. Odběratel bere na vědomí, že pro řádné zpracování objednávky je třeba zpracovávat jeho osobní údaje – bližší informace o zpracování osobních údajů odběratele mu dodavatel poskytne současně s těmito VOP. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu neplatného a/nebo neúčinného ustanovení.

Výklad. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy a/nebo VOP, ledaže je to v nich výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Pro odstranění pochybností odběratel v maximálním rozsahu umožněném zákonem souhlasí s vyloučením aplikace veškerých ustanovení občanského zákoníku upravujících výše uvedené okruhy v rozporu či odlišným způsobem, než jak je uvedeno výše.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne ……5.2.2024………………...

Ochrana osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů dodavatele jsou dostupné na https://www.hranipex.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/ a odběratel potvrzuje, že se s uvedenými zásadami seznámil.

Tyto VOP jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatele https://www.hranipex.cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/