VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
společnosti HRANIPEX Czech Republic k.s.

se sídlem J. Rýznerové 97, 396 01 Komorovice
(dále jen „dodavatel“)
pro prodej zboží vyráběného/distribuovaného dodavatelem (dále jen „zboží“)

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Odběratel nejprve vystaví objednávku obsahující údaje o množství a druhu zboží, místě odběru a odběratelem předpokládaném termínu dodání zboží a případném způsobu přepravy. Odesláním závazné objednávky odběratel akceptuje v plném rozsahu tyto VOP a vylučuje použití jakýchkoli jiných VOP. Dodavatel objednávku nejprve potvrdí, včetně uvedení ceny dodávaného zboží a termínu dodání. Dokud objednávka nebude dodavatelem písemně potvrzena, není pro dodavatele závazná a jednotlivá kupní smlouva nevzniká. Dodavatel je povinen realizovat pouze jím písemně potvrzenou objednávku. Po potvrzení závazné objednávky dodavatelem není odběratel oprávněn svoji objednávku zrušit a je povinen ve stanoveném termínu od dodavatele objednané zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit sjednanou kupní cenu. V případě objednávky učiněné odběratelem prostřednictvím internetu (eshop Hranipex) nemusí k písemnému potvrzení objednávky ze strany dodavatele dojít; v takových případech stačí ke vzniku smlouvy objednávka prokazatelně učiněná odběratelem na příslušné webové stránce jejím potvrzením ve formě kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Odběratel nejprve vystaví objednávku obsahující údaje o množství a druhu zboží, místě odběru a odběratelem předpokládaném termínu dodání zboží a případném způsobu přepravy. Odesláním závazné objednávky odběratel akceptuje v plném rozsahu tyto VOP a vylučuje použití jakýchkoli jiných VOP. Dodavatel objednávku nejprve potvrdí, včetně uvedení ceny dodávaného zboží a termínu dodání. Dokud objednávka nebude dodavatelem písemně potvrzena, není pro dodavatele závazná a jednotlivá kupní smlouva nevzniká. Dodavatel je povinen realizovat pouze jím písemně potvrzenou objednávku. Po potvrzení závazné objednávky dodavatelem není odběratel oprávněn svoji objednávku zrušit a je povinen ve stanoveném termínu od dodavatele objednané zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit sjednanou kupní cenu. V případě objednávky učiněné odběratelem prostřednictvím internetu (eshop Hranipex) nemusí k písemnému potvrzení objednávky ze strany dodavatele dojít; v takových případech stačí ke vzniku smlouvy objednávka prokazatelně učiněná odběratelem na příslušné webové stránce jejím potvrzením ve formě kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2. MÍSTO DODÁNÍ

Místo dodání zboží (dále též místo určení) je určeno v objednávce odběratele potvrzené dodavatelem (např. odkazem na konkrétní doložku INCOTERMS). Dodavatel zajistí dopravu do místa určení prostřednictvím svých smluvních přepravců na náklady odběratele.

3. DODACÍ LHŮTA

Svou povinnost dodat splní dodavatel předáním zboží dopravci v dodací lhůtě, pokud je zboží odběrateli zasíláno prostřednictvím třetí osoby (dopravce), jinak dodáním odběrateli ve sjednané lhůtě v ujednaném místě převzetí zboží dle smlouvy. Dodavatel je oprávněn dodat zboží kdykoliv během sjednané dodací lhůty. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, nastanou-li nepředvídatelné mimořádné události, které dodavatel nemohl odvrátit ani přes svědomitost přiměřenou poměrům jednotlivého případu – a to i tehdy, nastanou-li u subdodavatele, pokud mají závažný vliv na zhotovení nebo dodání zboží. K tomu patří především narušení výrobního provozu, zpoždění v dodávce surovin a pomocných prostředků, zmetkovitost materiálu či administrativní opatření. Stane-li se kvůli výše uvedeným událostem dodání zboží nemožným, závazek dodavatele zaniká. O tomto je dodavatel povinen odběratele písemně informovat. V takovém případě nemá odběratel nárok na náhradu škody a tímto se jej vzdává.

Pokud odběratel nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a na místě dohodnutém ve smlouvě, dostává se se splněním svého závazku převzít zboží do prodlení a je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s dopravou k dodavateli a zpět. V případě atypického zboží na objednávku je dodavatel oprávněn navíc požadovat náhradu vzniklé škody ve výši 50 % ceny zakázky. Dodavatel je oprávněn po odběrateli požadovat splnění smlouvy nebo stanovit mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy.

4. DÍLČÍ DODÁVKY

Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak. Odchylky v případě dodávek hran v relaci ± 10 % jsou přípustné. Tolerance pro rozměry plastových hran je blíže popsána v Příloze č. 1 těchto podmínek. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nikoli na straně dodavatele či nepředvídatelných událostí (případy „vyšší moci“, včetně embarga, zabavení zboží, omezení dodávek energie atp.).

5. ZMĚNY OBJEDNÁVKY

Případné dodatečné požadavky odběratele na předmět dané objednávky prodlužují sjednanou dodací lhůtu o odpovídající dobu. Dojde-li na straně odběratele k prodlení s převzetím zboží nebo v případě jiného zaviněného porušení povinnosti odběratele poskytnout součinnost, je dodavatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Případné další nároky tímto nejsou dotčeny. Odběratel souhlasí s tím, že barvy v katalogu dodavatele anebo na jeho internetových stránkách se mohou z technických důvodů odlišovat od skutečných barevných odstínů.

6. CENA/FAKTURACE

Platí ceny zboží uvedené v aktuálního ceníku dodavatele. Ceny za zboží nezahrnují DPH, cenu obalu, přepravní náklady a pojištění. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny oproti ceníku kdykoli v průběhu roku s tím, že o změně ceny bude odběratele včas informovat. V případě zvýšení cen výrobce nebo poklesu kursu české koruny vůči měně euro je dodavatel oprávněn zvýšit odpovídajícím způsobem cenu za zboží. Za den zaplacení jakékoli platby odběratelem se považuje připsání příslušné platby na účet dodavatele.

Platí ceny zboží uvedené v aktuálního ceníku dodavatele. Ceny za zboží nezahrnují DPH, cenu obalu, přepravní náklady a pojištění. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny oproti ceníku kdykoli v průběhu roku s tím, že o změně ceny bude odběratele včas informovat. V případě zvýšení cen výrobce nebo poklesu kursu české koruny vůči měně euro je dodavatel oprávněn zvýšit odpovídajícím způsobem cenu za zboží. Za den zaplacení jakékoli platby odběratelem se považuje připsání příslušné platby na účet dodavatele.

V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. K započtení odběratelem tvrzených, avšak dodavatelem neuznaných nároků není odběratel oprávněn. Dodavatel může požadovat předložení bankovní záruky.

Dostane-li se odběratel do prodlení se splácením úhrad z více smluv uzavřených s dodavatelem, má dodavatel právo písemně celou zbývající pohledávku ze všech dosud nesplatných závazků uzavřených mezi stranami okamžitě sesplatnit. Pokud odběratel neuhradí takto sesplatněný dluh ani v dodatečně dodavatelem poskytnuté lhůtě 10-ti dnů ode dne sesplatnění, je dodavatel oprávněn od všech dílčích smluv bez dalšího odstoupit. Nárok dodavatele na úroky z prodlení ani na náhradu škody, zejména náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek, tím není dotčen.

Odběratel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit dodavateli svou platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by měla nebo mohla mít zejména vliv na včasné a řádné plnění kupní smlouvy a odvedení daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Dodavatel je v případě podezření oznámení na platební neschopnost odběratele nebo její zřejmou hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu. V takovém případě tuto skutečnost dodavatel bez zbytečného odkladu oznámí odběrateli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka dodavatele vůči odběrateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení kupní smlouvy za uhrazenou. Zároveň dodavatel neprodleně písemně oznámí odběrateli, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku převzetí zboží v místě určení. Převzetí zboží odběratelem je potvrzeno na základě dodacího listu, jehož kopie bude předána přepravcem odběrateli společně se předávaným zbožím. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně všech souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.). Odběratel se zavazuje nakládat se zbožím s náležitou péčí, zejména se zavazuje sjednat na vlastní náklady dostatečné pojištění. Potřebnou údržbu a kontroly je odběratel povinen provádět na vlastní náklady a včas.

V případě, že odběratel jedná v rozporu se smlouvou, zejména dostal-li se do prodlení s úhradou, je dodavatel oprávněn mu po uplynutí přiměřené lhůty zboží odebrat. Odebrání zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy. Odebrané zboží je dodavatel oprávněn zpeněžit a výnos ze zpeněžení po odečtení přiměřených nákladů na zpeněžení započíst vůči pohledávkám za odběratelem.

Odběratel je oprávněn zboží v rámci své řádné obchodní činnosti dále prodat. V návaznosti na to odběratel postupuje dodavateli veškeré pohledávky z dalšího prodeje, zpracování, spojení nebo z jiných právních důvodů v souvislosti s předmětem koupě ve výši celkové kupní ceny, která byla sjednána a doposud nebyla uhrazena. Odběratel je v takovém případě povinen bezodkladně dodavateli předložit písemnou identifikaci všech svých pohledávek souvisejících s dodávkou zboží za svými dlužníky a jejich výši, včetně všech údajů nutných k jejich vymáhání, vydat veškeré potřebné doklady a informovat své dlužníky (třetí osoby) o postoupení pohledávek a o právu dodavatele je inkasovat.

V případě, že bude dosud nezaplacené zboží zabaveno nebo k němu uplatní jakékoli právo třetí osoba, je o tom odběratel povinen dodavatele písemně informovat. V opačném případě odběratel odpovídá za vzniklou škodu. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, spojeno či smíseno s jinými předměty, které dodavateli nepatří, stane se dodavatel spoluvlastníkem vzniklé věci v poměru celkové kupní ceny zboží k celkové kupní ceně opracované nebo zpracované věci.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST

Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 2 roky od okamžiku přechodu nebezpečí na zboží na odběratele. V případě disperzních lepidel a konstrukční chemie je to 6 měsíců, přičemž konkrétní lhůta je vždy uvedena v technické dokumentaci k danému výrobku. Lhůta počíná dnem dodání zboží dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Promlčecí lhůta veškerých nároků odběratele vůči dodavateli bude činit 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou nevhodným nebo neodborným používáním, chybnou montáží odběratelem nebo třetími osobami, přirozeným opotřebením, chybným nebo nedbalým zacházením, jakož i na následky změn nebo údržby, které byly neodborně a bez předchozího písemného souhlasu dodavatele provedeny odběratelem nebo třetími osobami.

9. REKLAMACE ZBOŽÍ

Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek. Dále platí, že zjevné vady, zjistitelné při přejímce zboží, je odběratel povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace) v opačném případě ztrácí odběratel právo zboží reklamovat a uplatňovat práva z vadného plnění. Zboží se považuje za bezvadné, pokud dodavatel neobdrží písemnou reklamaci zjevných vad během výše uvedené lhůty. Vady nikoli zjevné, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží, a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční doby. Dodávané zboží musí být vždy důkladně prohlédnuto bezprostředně po jeho předání odběrateli nebo jím určené třetí osobě. Prohlídka zboží odběratelem zahrnuje rovněž částečné odstranění ochranné fólie zejména za účelem zjištění případné odlišnosti barevných odstínů nebo konkrétního poškození.

Vykazuje-li dodané zboží vady nebo mu chybí smluvně slíbené vlastnosti, uspokojí nároky ze záruky za jakost dodavatel dle vlastní volby, a to buď dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, odstraněním vad zboží, poskytnutím slevy z ceny zboží, případně odstraněním právních vad zboží. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli v oznámení vady přiměřenou lhůtu k odstranění vady, která nesmí být kratší než 30 dnů. Neučiní-li tak, je dodavatel povinen vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze zboží, vyskytnuté vadě a možnostem dodavatele, nikoli však kratší než 30 dnů. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2108 občanského zákoníku.

Dodavatel je v případě oprávněně uplatněné reklamace odběratele oprávněn od smlouvy odstoupit namísto splnění nároků odběratele uplatněných v reklamaci. Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše náhrady újmy/škody ze strany dodavatele v žádném případě nepřekročí výši kupní ceny uhrazené odběratelem za zboží, které bylo prokazatelně vadné a způsobilo danou újmu/škodu; toto omezení neplatí u škody způsobené dodavatelem úmyslně. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. Ve všech případech okolností vylučující odpovědnost nebo v případě neočekávané podstatné změně okolností na straně dodavatele je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody a odběratel se tímto takového případného nároku vzdává.

11. MLČENLIVOST

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají předmětu smlouvy jako takové, které přímo nebo nepřímo získaly v souvislosti s uzavřením smlouvy a které si strany vzájemně v souvislosti se smlouvou sdělily. Smluvní strany se zavazují, že žádný z těchto údajů nezneužijí ani neposkytnou ani nezpřístupní třetí osobě jsou povinny zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávaly tyto údaje v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná smluvní strana uchovává v tajnosti. Za každé porušení této povinnosti jednou smluvní stranou má druhá smluvní strana nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč. Toto ustanovení platí i po ukončení nebo zániku smlouvy.

12. DORUČOVÁNÍ

Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů mezi smluvními stranami se doručuje na poslední známou adresu druhé smluvní strany, případně do datové schránky. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespondence, resp. adresa uvedená ve smlouvě. E-maily se považují za doručené na sjednanou emailovou adresu, pokud odesílatel neobdrží informaci o nedoručení emailu druhé straně. Pro účely smlouvy se za den doručení považuje: a) nejpozději třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených výše v tomto odstavci na příslušnou adresu (e-mail) smluvní strany, a to i v případě, že si adresát písemnost nepřevzal; při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím přijetí této písemnosti. Odběratel je povinen neprodleně písemně informovat dodavatele o případných změnách v adrese či emailové adresy určené pro doručování elektronických zpráva.

13. ZÁPOČET POHLEDÁVKY

Dodavatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám odběratele z kupní smlouvy či v souvislosti s ní jakékoliv své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené, pohledávky za odběratelem a/nebo je postoupit na třetí stranu. Odběratel není oprávněn provést jednostranné započtení/postoupení svých pohledávek proti pohledávkám dodavatele z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP se řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a platí pro veškeré dodávky dodavatele odběrateli (ledaže kupní smlouva písemně stanoví něco jiného), a to nejpozději od okamžiku přijetí zboží odběratelem. Změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být vyjádřeny písemnou formou a potvrzeny dodavatelem. Jakékoli obchodní podmínky odběratele se nepoužijí a jejich aplikace na obchodní vztah obou stran je tímto vyloučena. Odběratel bere na vědomí, že pro řádné zpracování objednávky je třeba zpracovávat jeho osobní údaje – bližší informace o zpracování osobních údajů odběratele mu dodavatel poskytne současně s těmito VOP. Pozbude-li jakékoliv ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů platnosti či účinnosti, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních výše uvedených podmínek. Místo neplatných či neúčinných ustanovení se vztah bude řídit ustanovením, které je obsahově nejblíže neplatným či neúčinným ustanovením.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2021. Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit či zrušit; v takovém případě se změněnými VOP řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

Ochrana osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů dodavatele jsou dostupné na https://www.hranipex.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/ a odběratel potvrzuje, že se s uvedenými zásadami seznámil.